top of page

Algemene voorwaarden

Laatst geüpdatet op  13 februari 2023

 

De website www.rollerdance.be, www.rollerjoy.be

is een initiatief van Kristel Van Espen

Maatschappelijke zetel: Langestraat 34 bus 0101, 8000 Brugge

KBO 0737381330

e-mail kristel@rollerdance.be

telefoon +32 (0)495 40 99 91

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

 

Toepassingsgebied

 

De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een gebruiker (hierna de ‘Gebruiker’ genoemd) en voor producten en diensten aangeboden door Kristel Van Espen in het kader van rollerdance.be, rollerjoy.be.

 

Door het platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker de Algemene Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

 

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.  Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

 

Wij behouden ons het recht om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.  We verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

 

 

Platform

Toegankelijkheid en navigatie

We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het Platform te waarborgen.  Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

 

Elk gebruik van het Platform of kanaal waar een product of dienst aangeboden wordt door Kristel Van Espen in het kader van rollerdance.be, rollerjoy.be is altijd op eigen risico van de Gebruiker.  Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen.  Deze lijst is niet limitatief.

 

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Inhoud

Kristel Van Espen bepaalt de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop.  Wij nemen alle mogelijke maatregelen om het Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie door derden wordt verstrekt.  Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

 

Kristel Van Espen kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform.  Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is.  Bijgevolg kan Kristel Van Espen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie of ander kanaal dat gebruikt wordt door Kristel Van Espen in het kader van het promoten van de producten of diensten voor rollerdance.be.

 

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden, verzoeken wij elke Gebruiker om ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

 

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker.  Kristel Van Espen is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

 

 

Links naar andere websites

 

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten.  Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie tussen Kristel Van Espen en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

 

Kristel Van Espen heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

 

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming.  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

 

 

Intellectuele eigendom

 

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, enz… waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van Kristel Van Espen of Kristel Van Espen heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

 

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Kristel Van Espen, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als ‘royalty-vrij’ op het Platform zijn aangeduid.

 

De Gebruiker van het Platform krijgt een (beperkt) recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan.  Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.  Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermende elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

 

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

 

 

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

 

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Kristel Van Espen haar maatschappelijke zetel heeft.

 

 

Overige bepalingen

 

Kristel Van Espen behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten en producten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

 

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt Kristel Van Espen zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen.  Kristel Van Espen behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of diensten tijdelijk of permanent te weigeren.  Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen.  Zij kunnen de aansprakelijkheid van Kristel Van Espen niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

 

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen.  In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden

 

Toepassingsgebied

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna ‘Klant’ en/of ‘Deelnemer’ wordt genoemd).

 

De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken ale verplichtingen van de partijen uit.  De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

 

Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen.  Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet.

 

Kristel Van Espen behoudt zich het recht om de Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen.  De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

 

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (en/of producten) aangeboden door Kristel Van Espen creator en eigenaar van het concept rollerdance.be, rollerjoy.be ook wel ‘Verkoper’ en/of ‘Organisator’ genoemd of op alle diensten aangeboden via het Platform.  Meer bepaald gaat het om evenementen en activiteiten ‘Rollerdance The Party’, ‘Rollerdance In the City’ , diensten als 'Rollerdance Bachelorette', 'Rollerdance teambuildings', 'Shows & acts' of andere toekomstige evenementen, producten of diensten die aangeboden worden.  De lijst is niet limitatief.

 

 

Verkoop van tickets & betaling

 

Voor de verkoop van tickets maken we gebruik van het ticketingsysteem ‘Eventbrite’ en/of Wix Events, waar de Klant het bestelproces volgt om zich zo in te schrijven voor een evenement  of activiteit van zijn/haar keuze.  De verkoop komt tot stand wanneer de Klant alle stappen van het bestelproces heeft doorlopen, heeft ingevuld en na ontvangst van de betaling.  Door het valideren van zijn betaling aanvaardt de Klant de Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de betaalmethodes aangeboden via Eventbrite, Wix.com, Mollie.com of andere veilige betalingsservices.  Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

 

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om de gekozen betaalwijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties, niet-betaling of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost.

 

Tickets zijn niet restitueerbaar noch ruilbaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de organisator.

Huur van rolschaatsen en beschermingsmateriaal

 

Bij het inschrijven voor een evenement of activiteit is het mogelijk dat de organisator de mogelijkheid biedt om rolschaatsen en beschermingsmateriaal te huren.  De organisator is hier echter niet toe verplicht maar zal evenement per evenement bekijken of zij in de mogelijkheid is deze dienst aan te bieden aan de Klant. 

 

Indien deze mogelijkheid wordt aangeboden, zal dit als extra optie worden toegevoegd bij de verkoop van de tickets, waarbij de Klant de keuze heeft om al dan niet voor deze optie te kiezen mits betaling van de kost verbonden aan de huur van het materiaal.

 

Voor de huur van het materiaal wordt er samengewerkt met een externe partij. 

 

Wanneer de Klant bij de bestelling van zijn/haar ticket ervoor gekozen heeft om rolschaatsen en/of beschermingsmateriaal te huren, dan zal dit materiaal ter beschikking worden gesteld bij aanvang van het evenement. 

 

Alle gehuurd materiaal dient na het evenement, alleszins vóór ‘De Klant’ het evenement of activiteit verlaat terug ingeleverd te worden.  Indien de Klant het materiaal niet inlevert zal er een boete worden aangerekend dat gelijk is aan de nieuwprijs van het type materiaal dat verloren is gegaan van hetzelfde merk en kwaliteit of gelijkaardig merk van dezelfde kwaliteit.  Bovendien zullen de administratieve en logistieke kosten verbonden aan het aankopen van dit materiaal aangerekend worden aan de Klant.

 

 

Prijs

 

De prijs voor deelname aan een evenement of activiteit wordt aangegeven bij de ticketverkoop. 

 

De prijzen zijn aangegeven in euro en kunnen variëren van evenement tot evenement, van activiteit tot activiteit en van type ticket.  Het totale bedrag van de bestelling wordt vermeld voor de definitieve validatie van de bestelling.

 

De verkoper behoudt zich het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.  Enkel de aangegeven prijzen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

 

 

Bevestiging

 

Na voltooien van de aankoop ontvangt de Klant een bevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mailadres.

Levering

 

De levering van de dienst vindt plaats op het tijdstip van het evenement of activiteit waarvoor de Klant zich heeft ingeschreven, behalve in geval van overmacht of annulatie.  Zie de rubriek ‘Annulatie’ en ‘Ovemacht’.

 

 

Herroepingsrecht

 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op inschrijvingen voor evenementen of lessen.  Noch kan er enige terugbetaling door de Klant worden geëist.

 

 

Informatie m.b.t. de evenementen

 

Het programma van de evenementen en activiteiten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd.  In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld. 

 

 

Veiligheid m.b.t. de evenementen

 

Gezien de aard van de activiteit, nl. rolschaatsen en dansen op rolschaatsen is het gebruik van beschermingsmateriaal streng aanbevolen.  Het is de verantwoordelijkheid van De Klant om beschermingsmateriaal te gebruiken.  We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen en/of letsels.

 

We nemen de nodige maatregelen om het evenement zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden en stellen alles in het werk om te voldoen aan de nodige veiligheidsvoorschriften die op dat moment gelden.  Dit neemt niet weg dat de Klant/Deelnemer ook een verantwoordelijkheid draagt en de regels dient na te leven.  Wanneer de Klant / Deelnemer zich niet houdt aan de regels die op dat ogenblik van toepassing zijn, heeft de Organisator het recht om de deelnemer de verdere toegang tot het evenement te ontzeggen.

Verkoop van diensten op maat

 

Voor de verkoop van diensten op maat zoals bv. privé workshops, teambuildings, shows & acts of andere diensten die aangeboden worden zonder tickets, komt de overeenkomst tot stand wanneer de Klant de offerte/het voorstel dat hem/haar werd toegestuurd goedkeurt.  Specifieke voorwaarden verbonden aan de dienst worden mee opgenomen in de offerte/het voorstel en zijn een toevoeging op de Algemene voorwaarden.  De algemene betalingstermijn voor diensten op maat is 10 werkdagen na levering van de dienst.  Bij niet naleven van de betalingstermijn wordt er een nalatigheidsintrest aangerekend van 10% van het factuurbedrag.  Specifieke voorwaarden kunnen o.a. een voorschot inhouden, levering van de dienst, afwijkende betalingstermijn en andere voorwaarden met betrekking tot de dienst.  Specifieke voorwaarden hebben steeds voorrang op de Algemene voorwaarden.  Voor diensten op maat kan Rollerdance.be, rollerjoy.be beroep doen op derde partijen voor het uitvoeren van de dienst en/of locatie.  

 

 

Beeldmateriaal

 

Tijdens evenementen, activiteiten, privéworkshops, shows, enz... kunnen er foto’s worden genomen door de organisator, een fotograaf of andere persoon die aangesteld is door de Organisator.  De Klant verklaart zich akkoord dat er foto’s worden genomen die gebruikt kunnen worden voor marketing en promotionele doeleinden via rollerdance.be en haar marketingkanalen.

 

De Klant heeft het recht om een foto waarop hij of zij herkenbaar is te laten verwijderen.  In dit geval neemt de Klant contact op met de Organisator via kristel@rollerdance.be met vraag om de foto te verwijderen en de melding over welke foto het precies gaat, waarna de Organisator de foto zal verwijderen.  Na verwijdering van de foto zal De Klant een bevestiging van verwijdering ontvangen via e-mail.

 

 

Bijzondere voorwaarden m.b.t. veiligheid

 

De organisator zorgt ervoor dat er wordt voldaan aan de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op het moment dat het evenement plaatsvindt. 

 

De Klant/Deelnemer verklaart dat hij/zij de regels die van toepassing zijn zal naleven.  Wanneer de Klant/Deelnemer zich niet houdt aan de regels, heeft de Organisator het recht om de Klant/Deelnemer de verdere toegang tot het evenement te ontzeggen.

 

De Klant/Deelnemer verklaart dat hij voldoet aan de voorwaarden die opgelegd zijn door de overheid en die op dat ogenblik van toepassing zijn om te mogen deelnemen aan een evenement.  De Organisator kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het niet naleven van veiligheidsvoorschriften door de Klant.

 

 

Gegevensbescherming

 

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

 

 

Annulatie

 

In geval van annulatie van een evenement of activiteit door de Organisator, zal het ticket geldig blijven voor een evenement of activiteit op een andere datum en/of tijdstip.  In dit geval zal de organisator contact opnemen met de Klant/Deelnemer.  Indien er geen nieuw evenement of activiteit wordt georganiseerd, zal het ticket terugbetaald worden met uitzondering van de service kosten die door het betalingssysteem worden aangerekend, tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen met de Organisator.  Voor evenementen, activiteiten of diensten aangeboden door derden via het Platorm gelden de Algemene Voorwaarden van deze derde partij.  Bij annulatie van een dienst op maat omwille van bv. ziekte of overmacht, wordt er een nieuwe datum met de Klant afgesproken/vastgelegd.  Bij annulatie van een dienst op maat na goedkeuring door de Klant zonder geldige reden van ziekte of overmacht, blijft het volledige (overeengekomen) bedrag verschuldigd.

 

In geval de Klant/Deelnemer annuleert voor een evenement of activiteit of niet komt opdagen, is er geen terugbetaling mogelijk, tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen met de Organisator.  Bij no shows voor een dienst op maat of annulatie na goedkeuring van een offerte blijft het volledige bedrag verschuldigd.

 

Overmacht

 

Indien de Verkoper / Organisator geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling / de evenementen of activiteiten uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

 

In geval van overmacht heeft de Verkoper / Organisator het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht.  De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

 

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, zal het ticket terugbetaald worden met uitzondering van de service kosten die door het betalingssysteem worden aangerekend, tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen met de Organisator.  Voor evenementen, activiteiten of diensten aangeboden door derden via het Platform gelden de Algemene Voorwaarden van deze derde partij.

 

 

Onafhankelijkheid van de bepalingen

 

Indien een of meer van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.

 

De Verkoper behoudt zicht het recht om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

 

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

bottom of page